Nevarne snovi

Če je snov klasificirana kot nevarna snov, to pomeni, da bi prišlo v primeru razsutja ne le do neposredne škode na tovoru, temveč bi to utegnilo ogroziti tudi transportno sredstvo, osebe, ki se nahajajo v bližini, ter ožje in širše okolje.

 • plini
 • vnetljive tekočine
 • zgorljive trdne snovi snovi, ki pospešujejo gorenje
 • jedke snovi
 • strupi
 • radioaktivne snovi
 • kužne in gabljive snovi
 • snovi s posebnimi nevarnostmi

Na tej povezavi dobite vse glavne podatke in tehnične značilnostio nevarnih kemičnih snoveh

 

PODATKOVNA BAZA NEVARNIH KEMIČNIH SNOVI - NevSnov

 

 

Mednarodne oznake nevarnih snovi pri prevozu

Številka nevarnosti (Kemlerjeva števila) in UN številka (identifikacijske številke Združenih narodov) (na oranžni tabli) je sestavljena iz dveh ali treh številk ali je k temu dodana še črka.

 

 Označba za prevoz nevarnih snovi (zgoraj stopnja nevarnosti (Kemlerjevo število), spodaj vrsta nevarnosti)

 

Pomen prvega števila je:

 • 1= eksplozivna snov
 • 2= plini (pod tlakom ali utekočinjeni)
 • 3= vnetljive tekočine, plini ali hlapi
 • 4= vnetljive trdne snovi
 • 5= oksidirajoče snovi ali organski peroksidi
 • 6= strupene snovi ali strupi
 • 7= radioaktivne snovi
 • 8= jedke snovi
 • 9= tveganje ob spontanih burnih reakcijah

Vrste nevarnosti, ki jih označuje druga številka:

 • 0= ni posebne nevarnosti
 • 1= nevarnost eksplozije
 • 2= nevarnost nastajanja plinov
 • 3= vnetljivost
 • 4= značilno samo za taline
 • 5= oksidirajoče lastnosti
 • 6= strupenost
 • 7= radioaktivnost
 • 8= nevarnost burne kemijske reakcije
 • 9= tveganje ob spontanih burnih reakcijah

Tabela pomnoženih ali ponavljajočih se številk, ki označujejo povečano nevarnost:

 • 22= globoko podhlajen plin
 • 33= zelo vnetljiva tekočina
 • 44= trdna snov, ki je s taljenjem prešla v tekočino
 • 55= zelo močan oksidant
 • 66= zelo močan strup
 • 77= zelo močna radioaktivna snov
 • 88= zelo močno jedko sredstvo
Kadar je druga številka 0 pomeni, da nevarna snov nima posebno močnih reakcijskih lastnosti.
Kadar število sestavljajo trije znaki pomeni, da obstaja možnost verižne reakcije.
Kadar je številkama dodan X pomeni, da bo snov burno reagirala z vodo.
 • X= nevarnost pri stiku z vodo
Identifikacijska (Kemlerjeva) števila Nevarnosti pri transportu
 

Nalepke nevarnosti:

 • eksplozivne snovi in plini (razred 1)


 Eksplozivne snovi

 • plini (razred 2)

                     

Gorljiv plin             Negorljiv plin           Strupen plin

 

 • vnetljive tekočine (razred 3)
Vnetljiva tekočina

 

 • vnetljive trdne snovi in snovi, ki tvorijo pline (razred 4)

                       

Vnetljiva trdna snov Spontano vnetljiva snov  Vnetljiva snov, če se zmoči

 

 • oksidirajoče snovi (razred 5) 

  
                    

Oksidirajoča snov         Organski peroksid

 

 

 • strupene snovi (razred 6) 


          

Strupena snov       Kužna snov

 

 

 • radioaktivne snovi in plini (razred 7) 


Radioaktivna snov

 • jedke snovi (razred 8)

Jedka snov

 

 • različne nevarne snovi in nevarni predmeti (razred 9) Nevarna snov

 

NEVARNOSTNI DIAMANT

 1-Manj nevarno

 

3-Plamenišče od 23 °C-38 °C

 

 0-Stabilno

 

 

Nevarnostni diamant za bencin

 

 

 NEVARNOST ZA ZDRAVJE
4 Smrtno nevarno
Škodljive so že zelo majhne koncentracije; potrebna popolna zaščitna oprema.
3 Zelo nevarno
Jedko ali strupeno; izogibati se neposrednemu stiku in vdihavanju.
2

Nevarno

Škodljivo ob vdihavanju ali zaužitju.

1 Manj nevarno
Dražilno ob neposrednem stiku.
0 Brez nevarnosti

 

 

 

NEVARNOST POŽARA

4 Plamenišče pod 23 °C
3 Plamenišče od 23 °C do 38 °C
2 Plamenišče od 38 °C do 60 °C
1 Plamenišče od 60 °C do 100 °C
0 Ne gori

 

 

 REAKTIVNOST - NESTABILNOST

4 Velika nevarnost eksplozije
3 Nevarnost eksplozije zaradi vpliva toplote ali mehaničnega pretresa
2 Možna burna kemična reakcija
1 Nestabilno pri segrevanju
0 Stabilno

 

 

 POSEBNA NEVARNOST

OX Oksidant
W Ne uporabiti vode
Jedko
Strupeno
Radioaktivno
Eksplozivno